Chesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BV

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

[:nl]

Competenties manager

[:en]

Manager competencies

[:]

[:nl]

De belangrijkste competenties voor een manager.

Leiderschap, delegeren, inlevingsvermogen of charisma; het is lastig om te zeggen wat een goede manager maakt. Chesskin Beheer BV helpt u de competenties te ontwikkelen om uw bedrijf of afdeling te runnen op de manier die bij u en uw medewerkers past. We bieden u onze brede ervaring met het stroomlijnen van afdelingen en het ontwikkelen van de nodige competenties. Geen adviesgesprek waarna u het verder zelf maar moet uitzoeken, maar een resultaatgerichte aanpak. Chesskin Beheer BV blijft tot u de resultaten boekt die u zoekt.

Competentieontwikkeling van management tot werkvloer.

Wat hebben uw medewerkers u te bieden? Ieder mens heeft unieke competenties die ze steeds verder kunnen ontwikkelen. En als manager is het zinvol om in te spelen op de behoeftes van uw medewerkers. De één heeft veel feedback nodig, terwijl de ander juist graag zelfstandig werkt.Competentieontwikkeling is binnen elk bedrijf een vruchtbare investering. Dat geldt voor uw medewerkers, uw managers en uzelf. Wie groeit komt verder.

Goed plannen en organiseren is een succesvolle competentie.

Hoeveel kunt u uit uw bedrijf halen? Met een goede planning en organisatie profiteert u optimaal van uw mensen en middelen. Afdelingen als verkoop, inkoop en marketing staan samen veel sterker dan op zichzelf. Stel u koopt een product in dat niet goed loopt. Dan moeten uw marketingmensen een slimme actie verzinnen, zodat u dit product juist kunt gebruiken om meer omzet te genereren. Bijvoorbeeld als een cadeautje voor klanten die snel betalen, garanties geven of voor een bepaald bedrag bij u bestellen. Slim plannen en organiseren is een competentie die uw complete bedrijfsvoering ten goede komt. Een competentie die iedere manager kan leren. Het effect is dat u beloftes naar klanten altijd waar kunt maken, uw mensen intern beter op elkaar ingespeeld raken en de werkdruk afneemt terwijl het u meer oplevert.

Chesskin Beheer BV als interim manager.

Chesskin Beheer BV is deskundig in het ontwikkelen van competenties. We luisteren goed naar uw medewerkers, observeren hun vaardigheden en kijken naar verbeterpunten. Wilt u het competentiemanagement voor uw bedrijf op een effectieve manier inkleden? Chesskin Beheer BV boekt binnen afzienbare tijd resultaat als interim manager binnen uw organisatie. We gaan tijdelijk intern bij u aan de slag om uw bedrijf van binnenuit te leren kennen. Welke afdelingen kopen goed, welke mensen functioneren optimaal en waar is juist nog een grote slag te maken? Alleen door als interim onderdeel uit te maken van het dagelijks reilen en zeilen bij uw bedrijf, kunnen we die vragen beantwoorden en een merkbare verbetering voor u realiseren.

Maak kennis met onze succesvolle aanpak.

Heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? We gaan graag met u in gesprek over competentieverbetering voor uw managers en andere medewerkers. Chesskin Beheer BV heeft jarenlange ervaring in het opzetten, stroomlijnen en optimaliseren van organisaties. Onze aanpak is uniek, want we blijven totdat u tevreden bent. U krijgt geen rapport vol verbeterpunten en dan een factuur, maar een duidelijk tarief vooraf en daadwerkelijk resultaat als we klaar zijn.

[:en]

The most important competencies for a manager

Leadership, delegation, ability to empathise and charisma; it’s hard to say what makes a good manager. Chesskin Beheer BV helps you develop the competencies to run your business or department in the way that suits you and your employees. We offer you our extensive experience with the streamlining of departments and the development of the necessary competencies. No advisory meeting after which you have to figure it out yourself, but a results-oriented approach. Chesskin Beheer BV continues until you achieve the results you are looking for.

Please contact us for more information.

Competency development from management to workplace

What do your employees have to offer you? Each person has unique competencies that they can keep developing. And as a manager, it makes sense to respond to the needs of your employees. One needs a lot of feedback, while the other prefers to work independently. Competency development is a fruitful investment in every company. This applies to your employees, your managers and yourself. Who grows will go further.

Good planning and organising is a successful competency

How much can you get out of your business? With proper planning and organisation you will benefit optimally from your people and resources. Departments like sales, purchasing and marketing are much stronger together than alone. Imagine, you purchase a product that does not do well. Then your marketing people have to think of a smart promotion, so you can use this product correctly to generate more revenue. For example, as a gift for customers who pay quickly, who provide guarantees or who order a certain amount from you. Smart planning and organising is a competency that will benefit your entire business operations. A competency that every manager can learn. The effect is that you can always meet the promises you make to customers, your people become better attuned to one another internally and the work pressure decreases while it produces more for you.

Chesskin Beheer BV as interim manager

Chesskin Beheer BV is an expert in developing competencies. We listen carefully to your employees, observe their skills and look for areas for improvement. Do you want to effectively formulate competency management for your business? Chesskin Beheer BV will achieve results in the foreseeable future as interim manager within your organisation. We will be temporarily employed internally to get to know your business inside out. Which departments are running well, which people function optimally and where can we really make more of an impact? Only by being part of the daily activities in your business as an interim, can we answer those questions and achieve a noticeable improvement for you.

Get acquainted with our successful approach

Are you are interested in an informal chat? We would gladly talk to you about competency improvement for your managers and other employees. Chesskin Beheer BV has years of experience in setting up, streamlining and optimising organisations. Our approach is unique because we stay and continue until you are satisfied. You will not get a report full of areas for improvement and then an invoice, but a clear rate in advance and actual results when we are ready.

[:]