Chesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BV

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

[:nl]

Organisatie analyse:

[:en]

Organisational Analysis:

[:]

[:nl]

Het startpunt voor bedrijfsverbetering.
Is uw bedrijf toe aan een verandering? In deze snelle wereld is elke bedrijf erbij gebaat om alert te zijn op mogelijkheden en bedreigingen. Wat doet uw concurrentie, hoe bindt u klanten en hoe ontwikkelt uw branche zich? Een analyse van uw huidige organisatie laat u zien welke kansen en bedreigingen er zijn. Chesskin Beheer BV kijkt met een open en objectieve blik naar uw bedrijf. Een frisse kijk op de zaken, waar u uw voordeel mee doet. We geloven niet in dikke rapporten vol verbeterpunten, maar in een praktijkgerichte aanpak. U weet vooraf welk resultaat we voor u gaan behalen en we blijven totdat u tevreden bent. Wilt u meer weten over onze organisatieanalyse en de andere diensten van Chesskin Beheer BV? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of lees alles over onze aanpak.

Chesskin Beheer BV is uw resultaatgerichte adviesbureau.
Wat mag u van een adviesbureau verwachten? Te vaak worden bedrijven afgescheept met een voor de hand liggend rapport vol onrealistische verbeterpunten. Bij Chesskin Beheer BV daarentegen krijgt u waar voor uw geld. Zoals u naar uw advocaat gaat bij juridische vragen of uw accountant voor financiële zaken, komt u naar ons voor resultaatgericht advies over uw bedrijf. We gaan aan de slag met uw doelstellingen en dat doen we intern, samen met u en uw medewerkers. We kunnen moeilijke beslissingen doorvoeren, hebben geen voorkeuren voor bepaalde mensen of werkwijzen en helpen u verder met actuele kennis over slimme bedrijfsoplossingen. De analyse van uw organisatie is ons startpunt, waar we kennis opdoen over de sterke en zwakke kanten binnen uw bedrijf. Chesskin Beheer BV is thuis in allerlei branches en we verdiepen ons vooraf in uw concurrentiepositie, markt en de marktontwikkelingen. Het combineren van al die informatie leidt tot een plan van aanpak om uw organisatiemodel te optimaliseren. Daarbij geloven we in de ‘Goals down, plans up’ benadering: u bepaalt welke doelen u wilt halen en uw medewerkers denken mee over de beste werkwijze. Samen staat u sterker en Chesskin Beheer BV fungeert als bruggenbouwer binnen de afdelingen van uw organisatie.

Organisatieadvies.
Een ondernemer doet het nooit alleen. Uw partner, businessclubleden of vrienden staan klaar om uw goed advies te geven. Maar soms speelt u met vragen die u niet in uw directe omgeving wilt of kunt delen. Of is uw bedrijf toe aan een grondige analyse om te ontdekken waar u nog veel kunt halen. Chesskin Beheer BV biedt u organisatieadvies waar u verder mee komt. We maken een analyse van de bestaande situatie, waarbij we naar al uw mensen en middelen kijken. Vervolgens krijgt u niet alleen een advies op papier over het verbeteren van uw organisatie, maar ook hoe dat in de praktijk gaat gebeuren. Over wat het u oplevert, hoe u er in de toekomst voordeel uit blijft halen en wat het u gaat kosten. Chesskin Beheer BV geeft resultaatgericht organisatieadvies, helpt bij de implementatie en blijft totdat u tevreden bent.

De organisatieanalyse die werkt.
Heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? We gaan graag met u in gesprek over een organisatieanalyse waar u direct van profiteert. Chesskin Beheer BV heeft jarenlange ervaring in het opzetten, analyseren en stroomlijnen van organisaties. Onze resultaatgerichte aanpak waarbij we samen met u naar uw doel toewerken, is uniek. U krijgt geen rapport vol verbeterpunten en meteen daarna een gepeperde factuur, maar een duidelijk tarief vooraf en daadwerkelijk resultaat als we klaar zijn.

[:en]

The starting point for business improvement

Is your company ready for a change? In this fast paced world, every business benefits from being alert to opportunities and threats. What is your competition doing, how do you keep customers and how is your industry developing? An analysis of your current organisation shows you what opportunities and threats there are. Chesskin Beheer BV looks at your business with an open and objective view. A fresh look at things, from which you benefit. We do not believe in lengthy reports full of areas for improvement, but in a practical approach. You know in advance what results we are going to achieve for you and we will continue until you are satisfied. Do you want to know more about our organisation analysis and the other Chesskin Beheer BV services? Please contact us for an informal chat or read all about our approach.

Unique Chesskin is your results-oriented consulting firm

What can you expect from a consulting firm? Companies are too often fobbed off with an obvious report full of unrealistic areas for improvement. By contrast, with Chesskin Beheer BV you get value for your money. In the same way you go to your lawyer with legal questions or to your accountant for financial matters, you come to us for results-oriented advice about your business. We start with your objectives and we do that internally, together with you and your staff. We can implement difficult decisions, do not have preferences for certain people or working methods and further help you with current knowledge about smart business solutions. The analysis of your organisation is our starting point, where we gain knowledge about the strengths and weaknesses within your company. Chesskin Beheer BV is at home in many industries and we immerse ourselves into your competitive position, market and the market developments in advance. Combining all this information leads to an action plan to optimise your organisational model. In addition, we believe in the ‘Goals down, plans up’ approach: you determine what goals you want to achieve and your employees think about the best working method. Together you are stronger and Chesskin Beheer BV acts as a mediator within the departments of your organisation.

Organisational Advice

An entrepreneur never goes it alone. Your partner, business club members or friends are ready to give you good advice. But sometimes you have questions that you do not want or cannot have or share in your immediate surroundings. Or your business needs a thorough analysis to find out where you can still achieve a lot. Chesskin Beheer BV offers organisational advice that will take you further. We analyse the existing situation, whereby we look at all of your people and resources. You subsequently do not only get an advice on paper on improving your organisation, but also how that will happen in practice. About what it will produce for you, how you continue to benefit from it in the future and what it will cost. Chesskin Beheer BV provides results-oriented organisational advice, helps with the implementation and continues until you are satisfied.

The organisational analysis that works.

Are you are interested in an informal chat? We would then gladly talk to you about an organisation analysis, from which you can benefit immediately. Chesskin Beheer BV has years of experience in setting up, analysing and streamlining organisations. Our results-oriented approach where we work with you to work towards your goal is unique. You will not get a report full of areas for improvement and then immediately receive a hefty invoice, but a clear rate in advance and actual results when we are ready.

[:]