Chesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BV

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

[:nl]

Oplossingsgericht werken

[:en]

Working in a solution-oriented way

[:]

[:nl]

Het plezier van oplossingsgericht werken.

Er bestaan geen problemen, er bestaan alleen kansen. Dat is de sleutel tot oplossingsgericht werken binnen elk bedrijf. Software, machines en medewerkers dragen allemaal bij aan een efficiënte organisatie die elke dag de nodige doelen kan behalen. Onze moderne wereld biedt ondernemers 1001 gereedschappen om het werk makkelijker, sneller en doelgerichter te maken. Chesskin Beheer BV ondersteunt ondernemers bij het stroomlijnen van hun organisatie. We hebben de kennis en ervaring in huis om uw bedrijf merkbaar te optimaliseren. Dat doen we niet via rapporten vol theoretische verbeterpunten, maar door samen met u te bepalen wat we concreet voor u kunnen betekenen. Chesskin Beheer BV blijft tot dit resultaat is behaald. Oplossingsgericht werken. We brengen het dagelijks in de praktijk.

De beste manier van werken is persoonlijk.

Succesvolle bedrijven houden vast aan de beproefde methodes om dat succes te behalen. Uw manier van werken heeft zich bewezen en daar wijkt u niet van af. Toch merken veel organisaties dat er na een x aantal jaren iets ontbreekt. Concurrenten streven u voorbij, medewerkers verliezen hun motivatie of klanten lopen weg. Een bedrijf is nooit af en er zijn altijd mogelijkheden om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Chesskin Beheer BV helpt bedrijven die oplossingen zoeken voor een dip in hun resultaten. Dat doen we door met een open en frisse blik naar uw bedrijf te kijken. We signaleren de werkwijzen die niet meer van deze tijd zijn, of waar u een slag mee kunt maken. Dat zijn lang niet altijd ingrijpende aanpassingen, want vaak is het ‘updaten’ van uw manier van werken al voldoende.

Kom verder met oplossingsgericht denken.

Elk bedrijf heeft zo nu en dan met een tegenslag te maken. Een nieuwe medewerker bevalt niet, u koopt een product in dat niet loopt of uw klanten betalen slecht. De beste oplossing voor zo’n situatie is slim omgaan met de middelen die u hebt. Oplossingsgericht denken is een vaardigheid waar geen ondernemer zonder kan. Maar ook uw medewerkers moeten in staat zijn om verder te kijken dan een probleem dat zich voordoet. Wilt u een objectief advies over de mogelijkheden die u nu nog onbenut laat? Chesskin Beheer BV denkt graag met u mee.

Chesskin Beheer BV is uw training- en adviesbureau.

U bent elke dag druk met het runnen van uw bedrijf. Veel ondernemers hebben geen tijd over om hun medewerkers extra te motiveren, te trainen of advies te geven als zich een probleem voordoet. Oplossingsgericht denken en werken is voor elke werknemer een onmisbare vaardigheid. Chesskin Beheer BV geeft training en advies binnen bedrijven om medewerkers een andere manier van werken aan te leren: denk niet in problemen, maar in oplossingen. Welke collega’s kunnen elkaar verder helpen, welke afdelingen kunnen elkaar beter ondersteunen en hoe lost u uiteenlopende probleemsituaties op? Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de resultaatgerichte methodes van Chesskin Beheer BV.

[:en]

The pleasure of working in a solution-oriented way

There are no problems, there are only opportunities. That’s the key to working in a solution-oriented way within each company. Software, machines and employees all contribute to an efficient organisation that can achieve the necessary goals every day. Our modern world offers entrepreneurs 1001 tools to make the work easier, quicker and more focused. Chesskin Beheer BV supports entrepreneurs in streamlining their organisation. We have the knowledge and experience to noticeably optimise your company. We do not do this through reports full of theoretical areas for improvement, but by determining together with you what we can practically do for you. Chesskin Beheer BV continues until this result is achieved. Working in a solution-oriented way We do this every day in practice.

The best way of working is personal

Successful companies stick to the tried and tested methods to achieve that success. Your working method has proved itself and you do not deviate from that. Yet many organisations notice that after x number of years something is missing. Competitors outpace you, employees lose their motivation or customers leave. A company is never finished and there are always opportunities to improve your business operations. Chesskin Beheer BV assists companies seeking solutions for a dip in their results. We do this by looking at your business with an open and fresh view. We identify the working methods that are outdated, or those with which you can make an impact. Those are not always substantial adjustments, because often the ‘updating’ of your working method is enough.

Go further with solution-oriented thinking.

Every company has occasionally been faced with a setback. A new employee is not suitable, you purchase a product that does not do well or your customers pay badly. The best solution for such a situation is to be smart with the resources that you have. Solution-oriented thinking is a skill that no entrepreneur can do without. But your employees should also be able to look beyond a problem that arises. Would you like an objective opinion about the opportunities that you have not yet exploited? Chesskin Beheer BV likes to think with you.

Chesskin Beheer BV is your training and consulting firm.

You are busy running your business every day. Many entrepreneurs do not have time to motivate their employees a little bit more, to train them or to give advice if there is a problem. Solution-oriented thinking and working is an indispensable skill for each employee. Chesskin Beheer BV gives training and advice to employees in companies to learn a different way of working: do not think in problems, but in solutions. Which colleagues can further help each other, which departments can better support each other and do how you solve different problematic situations? Please contact us if you want to know more about the results-oriented methods of Chesskin Beheer BV.

[:]