Chesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BV

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

[:nl]

Onze diensten

[:en]

Our Services

[:]

[:nl]

Organisatieanalyse is het startpunt voor bedrijfsverbetering.

Is uw bedrijf toe aan een verandering? In deze snelle wereld is elke bedrijf erbij gebaat om alert te zijn op mogelijkheden en bedreigingen. Wat doet uw concurrentie, hoe bindt u klanten en hoe ontwikkelt uw branche zich? Een analyse van uw huidige organisatie laat u zien welke kansen en bedreigingen er zijn.

Chesskin Beheer BV kijkt met een open en objectieve blik naar uw bedrijf. Een frisse kijk op de zaken, waar u uw voordeel mee doet. We geloven niet in dikke rapporten vol verbeterpunten, maar in een praktijkgerichte aanpak. U weet vooraf welk resultaat we voor u gaan behalen en we blijven totdat u tevreden bent. Wilt u meer weten over onze organisatieanalyse en de andere diensten van Chesskin Beheer BV?

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of
lees verder over onze aanpak.

Een positieve kijk op de reorganisatie van uw bedrijf.

Reorganiseren betekent het opnieuw neerzetten van uw bedrijfsstructuur. Processen veranderen en verbeteren voor een slagvaardiger organisatie.

Chesskin Beheer BV is uw ervaren partner op het reorganisatievlak. Wij weten dat bij ieder intern bedrijfsproces voordeel valt te behalen, door mensen en middelen opnieuw in te delen.

Reorganisatie is slechts één van onze diensten en Chesskin Beheer BV werkt op een unieke manier. We bieden u niet alleen bedrijfsverbetering, maar doen ook de daadwerkelijke implementatie. Wij blijven totdat uw doelstellingen zijn gehaald.

Neem contact op voor meer informatie of
lees verder over de aanpak van Chesskin Beheer BV.

Het plezier van oplossingsgericht werken.

Er bestaan geen problemen, er bestaan alleen kansen. Dat is de sleutel tot oplossingsgericht werken binnen elk bedrijf. Software, machines en medewerkers dragen allemaal bij aan een efficiënte organisatie die elke dag de nodige doelen kan behalen. Onze moderne wereld biedt ondernemers 1001 gereedschappen om het werk makkelijker, sneller en doelgerichter te maken.

Chesskin Beheer BV ondersteunt ondernemers bij het stroomlijnen van hun organisatie. We hebben de kennis en ervaring in huis om uw bedrijf merkbaar te optimaliseren. Dat doen we niet via rapporten vol theoretische verbeterpunten, maar door samen met u te bepalen wat we concreet voor u kunnen betekenen. Chesskin Beheer BV blijft tot dit resultaat is behaald.

Oplossingsgericht werken.
Lees verder hoe wij dit dagelijks in praktijk brengen.

De belangrijkste competenties voor een manager.

Leiderschap, delegeren, inlevingsvermogen of charisma; het is lastig om te zeggen wat een goede manager maakt.

Chesskin Beheer BV helpt u de competenties te ontwikkelen om uw bedrijf of afdeling te runnen op de manier die bij u en uw medewerkers past. We bieden u onze brede ervaring met het stroomlijnen van afdelingen en het ontwikkelen van de nodige competenties. Geen adviesgesprek waarna u het verder zelf maar moet uitzoeken, maar een resultaatgerichte aanpak. Chesskin Beheer BV blijft tot u de resultaten boekt die u zoekt.

Neem direct contact op voor meer informatie.
Lees verder.

[:en]

Organisation Analysis is the starting point for business improvement

Is your company ready for a change? In this fast paced world, every business benefits from being alert to opportunities and threats. What is your competition doing, how do you keep customers and how is your industry developing? An analysis of your current organisation shows you what opportunities and threats there are.

Chesskin Beheer BV looks at your business with an open and objective view. A fresh look at things, from which you benefit. We do not believe in lengthy reports full of areas for improvement, but in a practical approach. You know in advance what results we are going to achieve for you and we will continue until you are satisfied. Do you want to know more about our organisation analysis and the other Chesskin Beheer BV services?

Please contact us for an informal chat or
read all about our approach.

A positive look at the reorganisation of your company

Reorganising means laying down your company structure again. Changing and improving processes for a more effective organisation.

Chesskin Beheer BV is your experienced partner in the reorganisation field. We know that an advantage can be gained for every internal business process by rearranging people and resources.

Reorganisation is just one of our services and Chesskin Beheer BV works in a unique way. We not only offer business improvement, but we also do the actual implementation. We continue until your goals are met.

Please contact us for more information or
read all about Chesskin Beheer BV’s approach.

The pleasure of working in a solution-oriented way

There are no problems, there are only opportunities. That’s the key to working in a solution-oriented way within each company. Software, machines and employees all contribute to an efficient organisation that can achieve the necessary goals every day. Our modern world offers entrepreneurs 1001 tools to make the work easier, quicker and more focused.

Chesskin Beheer BV supports entrepreneurs in streamlining their organisation. We have the knowledge and experience to noticeably optimise your company. We do not do this through reports full of theoretical areas for improvement, but by determining together with you what we can practically do for you. Chesskin Beheer BV continues until this result is achieved.

Working in a solution-oriented way
Read further how we do this every day in practice.

The most important competencies for a manager

Leadership, delegation, ability to empathise and charisma; it’s hard to say what makes a good manager.

Chesskin Beheer BV helps you develop the competencies to run your business or department in the way that suits you and your employees. We offer you our extensive experience with the streamlining of departments and the development of the necessary competencies. No advisory meeting after which you have to figure it out yourself, but a results-oriented approach. Chesskin Beheer BV continues until you achieve the results you are looking for.
Please contact us for more information.
Read more.

[:]

Wij zijn te vinden op: