Chesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BV

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

[:nl]Reorganisatie Bedrijf[:en]

Company Reorganisation

[:]

[:nl]

Een positieve kijk op de reorganisatie van uw bedrijf.

Reorganiseren betekent het opnieuw neerzetten van uw bedrijfsstructuur. Processen veranderen en verbeteren voor een slagvaardiger organisatie. Chesskin Beheer BV is uw ervaren partner op het reorganisatievlak. Wij weten dat bij ieder intern bedrijfsproces voordeel valt te behalen, door mensen en middelen opnieuw in te delen. Reorganisatie is slechts één van onze diensten en Chesskin Beheer BV werkt op een unieke manier. We bieden u niet alleen bedrijfsverbetering, maar doen ook de daadwerkelijke implementatie. Wij blijven totdat uw doelstellingen zijn gehaald.

Neem contact op voor meer informatie.

Reorganisatie advies.

Uw omzet blijft achter bij de doelstelling, uw mensen zijn weinig gemotiveerd of uw klantenbestand loopt terug. Er zijn veel redenen voor een gezond bedrijf om aan een reorganisatie te denken. Chesskin Beheer BV adviseert uw bedrijf tijdens het complete traject. We adviseren, denken mee voor het plan van aanpak en blijven tijdens de uitvoering. U weet dus vooraf zeker dat we resultaat voor u gaan behalen. Het resultaat waar u naar op zoek bent.

Bedrijfsreorganisatie voor het MKB.

Een reorganisatie voor een klein bedrijf vraagt om een ander scenario dan een grote multinational. In een klein bedrijf zijn de lijnen tussen werkvloer en management vaak kort, u kent uw medewerkers (deels) persoonlijk en u voelt zich verantwoordelijk voor hun baan. Chesskin Beheer BV probeert ontslag bij een bedrijfsreorganisatie zoveel mogelijk te beperken. Medewerkers naar een andere functie begeleiden blijkt in veel gevallen een ideale oplossing en zorgt ook nog eens voor meer motivatie. Uw mensen weten dat u voor ze hebt gevochten en staan klaar om er keihard tegenaan te gaan. Soms is ontslag niet te voorkomen of zelfs gewenst, als een medewerker er met de pet naar gooit. Ook daar kan Chesskin Beheer BV u in adviseren en begeleiden. Wij zijn thuis in het volledige reorganisatietraject binnen het MKB.

Een resultaatgericht reorganisatieplan opstellen.

Reorganiseren begint met het opstellen van een reorganisatieplan. Hierin omschrijven we samen met u welke stappen u wilt nemen en wat het uiteindelijke doel is. U bepaalt, Chesskin Beheer BV adviseert. We hebben brede ervaring met het opstellen van reorganisatieplannen en van die kennis kunt u gebruik maken. Wanneer u uw medewerkers bij de reorganisatieplannen wilt betrekken is aan u, maar we hebben gemerkt dat het zinvol is om daar niet te lang mee te wachten. De kennis van de werkvloer is enorm waardevol bij het herijken van uw organisatie als geheel. Chesskin Beheer BV gelooft in het ‘Goals down, plans up’ principe. U legt vast wat uw doelen zijn en uw medewerkers geven hun kijk op de beste manier om ze te behalen. Zo krijgt u een efficiënt bedrijf waarin iedereen gelooft in de nieuwe manier van werken.

Vrijblijvende kennismaking met onze unieke aanpak.

Heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? We gaan graag met u in gesprek over het succesvol reorganiseren van uw bedrijf. Chesskin Beheer BV werkt al jarenlang aan het opzetten, stroomlijnen en optimaliseren van organisaties. En wij blijven totdat u tevreden bent met het resultaat, wat een unieke manier van werken is. U krijgt geen rapport vol verbeterpunten en dan een factuur, maar een duidelijk tarief vooraf en meetbaar resultaat als we weggaan.

[:en]

A positive look at the reorganisation of your company

Reorganising means laying down your company structure again. Changing and improving processes for a more effective organisation. Chesskin Beheer BV is your experienced partner in the reorganisation field. We know that an advantage can be gained for every internal business process by rearranging people and resources. Reorganisation is just one of our services and Chesskin Beheer BV works in a unique way. We not only offer business improvement, but we also do the actual implementation. We continue until your goals are met.

Please contact us for more information.

Reorganisation Advice

Your revenue is lagging behind the target, your people are not motivated enough or your customer base is declining. There are many reasons for a healthy company to consider a reorganisation. Chesskin Beheer BV advises your company during the entire process. We advise, think along with you for the action plan and continue during the implementation. So you know in advance that we will definitely achieve results for you. The result that you are looking for.

Company Reorganisation for SMEs

A reorganisation for a small business requires a different scenario than a large multinational. In a small business, the lines between the workplace and the management are often short, you know your employees (somewhat) personally and you feel responsible for their job. Chesskin Beheer BV tries to minimise dismissals during a company reorganisation. Guiding employees to another job position appears to be an ideal solution in many cases and also creates more motivation. Your people know that you have fought for them and are ready to work hard in return. Sometimes dismissals are unavoidable or even desirable, if an employee does not cooperate. Chesskin Beheer BV can also advise you and guide you in these situations. We are familiar with the entire reorganisation process within SMEs.

Preparing a results-oriented reorganisation plan

Reorganisation starts with the preparation of a reorganisation plan. Herein we describe together with you what steps you want to take and what the ultimate goal is. You decide, Chesskin Beheer BV advises. We have broad experience with the preparation of reorganisation plans and you can use that knowledge. Whether you want to involve your employees in the reorganisation plan is up to you, but we have found that it makes sense not to wait too long with this. The knowledge of the workplace is enormously valuable in re-evaluating your organisation as a whole. Chesskin Beheer BV believes in the ‘Goals down, plans up’ principle. You determine what your goals are and your employees give their views on how best to achieve them. This gives you an efficient company, in which everyone believes in the new way of working.

Informal introduction to our unique approach

Are you are interested in an informal chat? We would gladly talk to you about the successful reorganisation of your business. Unique Chesskin has been working on setting up, streamlining and optimising organisations for many years. And we continue to do this until you are satisfied with the result, which is a unique way of working. You will not get a report full of areas for improvement and then an invoice, but a clear rate in advance and measurable results when we leave.

[:]